Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng - Địa chỉ: 268 Đ - Trần Nguyên Hãn - P.Niệm Nghĩa - Q.Lê Chân - TP.Hải Phòng - ĐT: (84-31)3.857.669 - Fax:(84-31)3.857.381

Thông Báo Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG

 

1. Thời gian tổ chức: 1/2 ngày, từ 8h00 ngày 15 tháng  6  năm 2018 (thứ 6 )

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng

              Số 268Đ, Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.

3. Nội dung chương trình:

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

8h00 - 8h30

- Đón tiếp đại biểu, cổ đông, phát tài liệu 

Ban tổ chức

8h30 - 9h00

- Ổn định tổ chức - Khai mạc Đại hội

- Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Thông qua Chương trình Đại hội

- Thông qua Quy chế Đại hội

- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch

- Giới thiệu Ban thư ký Đại hội

- Giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết

- Mời Đoàn chủ tịch và Thư ký làm việc

B  Ban tổ chức

9h00 - 11h00

- Báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017; Mục tiêu định hướng năm 2018

Hội đồng quản trị

 

- Báo cáo Ban kiểm soát

Ban kiểm soát

- Báo cáo Phương án SXKD năm 2018

Giám đốc Công ty

- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Báo cáo phương án tăng vốn điều lệ

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

- Đại hội thảo luận

Đoàn Chủ tịch

11h00 - 11h10

- Lãnh đạo Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng- CTCP phát  biểu

 

11h10 - 11h30

- Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội

Ban thư ký

- Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông

- Thông qua Nghị quyết của Đại hội

Đoàn Chủ tịch

- Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Ban kiểm phiếu

- Bế mạc Đại hội

Ban tổ chức

Kỷ niệm 20 năm thành lập BIMEXCO