Các phòng ban

1. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

– Điện thoại: +84 225.3857669

– Fax: +84 225.3857381

– Email: phongtchc@bimexco.com.vn

2. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

– Điện thoại: +84 225.3781028

– Fax: +84 225.3857381

– Email: phongketoan@bimexco.com.vn

3. PHÒNG THỊ TRƯỜNG

– Điện thoại: +84 225.3786855

– Fax: +84 225.3857381

– Email: phongthitruong@bimexco.com.vn

4. PHÒNG QUẢN LÝ XÂY LẮP

– Điện thoại: +84 225.3857669

– Fax: +84 225.3780005

– Email: phongqlxl@bimexco.com.vn

5. PHÒNG ĐẦU TƯ

– Điện thoại: +84 225.3781027

– Fax: +84 225.3857381

– Email: phongdautu@bimexco.com.vn

Enter your keyword