Thông báo Nghị quyết

Thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng.
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng.
Chi tiết file đính kèm

Enter your keyword