Thông tin dự án

Nhà máy Tamurra Việt nam
+
Nhà máy Tamurra Việt nam
Dự án công nghiệp, Xây dựng
Nhà máy Mitshuboshi Forming Việt nam
+
Nhà máy Mitshuboshi Forming Việt nam
Dự án công nghiệp, Xây dựng
Nhà máy Shanhua Việt nam
+
Nhà máy Shanhua Việt nam
Dự án công nghiệp, Xây dựng
Nhà máy luyện đồng Lào Cai
+
Nhà máy luyện đồng Lào Cai
Dự án công nghiệp, Xây dựng
Nhà máy muối mỏ Lào
+
Nhà máy muối mỏ Lào
Dự án công nghiệp, Xây dựng
Nhà máy điện Arion Việt nam
+
Nhà máy điện Arion Việt nam
Dự án công nghiệp, Xây dựng
Nhà máy Samsung SDI
+
Nhà máy Samsung SDI
Dự án công nghiệp, Xây dựng
Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1
+
Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1
Dự án công nghiệp, Xây dựng
Nhà máy Xi măng Tân Quang
+
Nhà máy Xi măng Tân Quang
Dự án công nghiệp, Xây dựng

Enter your keyword